Presude sa više različitih odluka - osuđujuća i oslobađajuća - izreka

Član 424. i 423. ZKP
U IME NARODAOSNOVNI SUD u ________, sudija _____________ sa zapisničarem ________________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog __________________ iz ___________ zbog krivičnog dela teške telesne povrede iz člana 121. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ) po optužnom predlogu Osnovnog javnog tužilaštva _________ Kt. br. _____ od ___________ godine, i po privatnoj krivičnoj tužbi privatnog tužioca ________________ iz _______________ od __________ godine, zbog krivičnog dela uvrede iz člana 170. stav 1. KZ i ugrožavanja sigurnosti iz člana 138. stav 1. KZ, nakon održanog usmenog javnog glavnog pretresa na dan ____________ godine, u prisustvu __________________, zamenika _____________ javnog tužioca _______, okrivljenog i njegovog branioca adv. ____________, iz ___________ i oštećenog - privatnog tužioca _______________, doneo je i istog dana u prisustvu pomenutih stranaka javno objavioP R E S U D U