PRETPOSTAVKE ZA NASTAVAK POSTUPKA PROTIV STEČAJNOG DUŽNIKA 

(Član 90. Zakona o stečaju i član 217. stav 1. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U __________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _____________, protiv tuženog ______________________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _____________, radi ____________, vrednost predmeta spora _________ dinara, doneo je dana ___________godine, van ročišta:REŠENJEI -         NALAŽE SE TUŽIOCU da dostavi sledeće dokaze:

       da je podneo blagovremenu i urednu prijavu potraživanja; 

       da je na ispitnom ročištu stečajni upravnik osporio prijavu potraživanja;

       da je zaključkom stečajnog sudije upućen na nastavak prekinutog parničnog postupka radi utvrđivanja osporenog potraživanja; 

       da je predložio nastavak prekinutog postupka u roku od osam dana od dana prijema zaključka stečajnog sudije;