Privatna tužba I

Član 170. KZ
K - _______________OSNOVI SUD U___________________

                              (mesto osnovnog suda)

_______________________________

_______________________________

   (grad u kome se sud nalazi i adresa)