Promena - M 2. - PROMENA PRAVNE FORME DRUŠTVA *1) – AD u DOO


IZVEŠTAJ O POTREBI SPROVOĐENJA POSTUPKA PROMENE PRAVNE FORME


Na osnovu člana _______ Statuta privrednog društva ________________________ A.D. a u skladu sa članom 479. stav 1. tačka 5. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011 u daljem tekstu: „NOVI Zakon“), odbor direktora *2) 

donosi


IZVEŠTAJ

o potrebi sprovođenja postupka

promene pravne forme društvaČlan 1.

Privredno društvo ________________________ A.D. prelazi iz jedne pravne forme (akcionarsko društvo) u drugu pravnu formu (društvo s ograničenom odgovornošću) u skladu sa Zakonom. Član 2.

Promena pravne forme društva - ne utiče na pravni subjektivitet društva.Član 3.

Razlozi promena pravne forme društva – su sledeći:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ *3)Član 4.

Očekivani efekati promene pravne forme društva – su sledeći:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ *4)Član 5.

Poslovanje (prihodi, rashodi, finansijsko stanje društva) – iskazano je u Finansijskom izveštaju br. _______ od ___________ *3)Član 6.

Konverzija akcija u udele – vrši se na sledeći način:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ *5)


Član 7.