Promena - M 1. - PROMENA PRAVNE FORME DRUŠTVA *1) – AD u DOO,


OBAVEŠTENJE članova društva - o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme društva, sa POZIVOM na sednicuNa osnovu člana _______ Statuta privrednog društva ________________________ A.D. i člana 398. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011  – u daljem tekstu: „NOVI Zakon“), u skladu sa članom 479. Zakona, odbor direktora *2)

donosi

OBAVEŠTENJE

članova društva

o potrebi sprovođenja postupka

promene pravne forme društva

i

POZIV ZA SEDNICU

na kojoj se donosi odluka

o promeni pravne forme društva


Član 1.

Privredno društvo ________________________ A.D. prelazi iz jedne pravne forme (akcionarsko društvo) u drugu pravnu formu (društvo s ograničenom odgovornošću) u skladu sa Zakonom. 


Promena pravne forme društva - ne utiče na pravni subjektivitet društva.


Na promenu pravne forme društva primenjuju se shodno odredbe Zakona o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.Član 2.


Radi sprovođenja postupka promene pravne forme, odbor direktora je pripremio i u prilogu dostavlja sledeće akte i dokumenta:


1) Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme, koji sadrži:


- objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme;


- razloge i analizu očekivanih efekata promene pravne forme; 


- obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele;

- detaljno obaveštenje o pravu člana društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme.

2) Predlog odluke o promeni pravne forme društva;


3) Predlog izmene osnivačkog akta;


4) Predlog statuta društva;


5) Predlog odluke kojom se imenuju članovi organa društva (u skladu sa odredbama Zakona koje regulišu datu pravnu formu društva);