Promena - M 3. - PROMENA PRAVNE FORME DRUŠTVA *1) – AD u DOO


PREDLOG ODLUKE O PROMENI PRAVNE FORME DRUŠTVANa osnovu člana _______ Statuta privrednog društva ________________________ A.D. i člana 398. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011  – u daljem tekstu: „NOVI Zakon“), a u skladu sa članom 479. stav 1. tačka 1. i članom 481. Zakona, odbor direktora *2)

donosi


PREDLOG ODLUKE

o promenI pravne forme društva


Član 1.


Ovim aktom, shodno Izveštaju o potrebi promene pravne forme br.____ od __________ i Obaveštenju članova društva o potrebi promene pravne forme društva – predlaže se promena  pravne forme Privrednog društva ________________________ A.D. iz jedne pravne forme (akcionarsko društvo) u drugu pravnu formu (društvo s ograničenom odgovornošću) u skladu sa Zakonom. Član 2.


Ova odluka o promeni pravne forme društva (shodno članu 481. Zakona) sadrži naročito:


1) poslovno ime i adresu sedišta društva koje sprovodi postupak promene pravne forme;


2) označenje nove pravne forme društva; 


3) podatke o načinu i uslovima konverzije akcija u udele u društvu.Poslovno ime i adresa sedišta društva

koje sprovodi postupak promene pravne forme:Član 3.


Puno poslovno ime i adresa društva glasi:


__________________ A.D. Privredno društvo za _______________________________

                   (naziv)  

______________________________________________________________________

                                                                                                  (adresa)                                         (mesto)Skraćeno poslovno ime društva glasi:


____________________ A.D. _________________

                   (naziv)                                                      (mesto)