(memorandum pravnog lica koje šalje dopis)
        REVERS 


za _____________________

                             (naziv robe)
Primalac: _____________________________________________________________________

                                                (navesti ime, prezime, adresu, MB I druge relevantne podatke)