Rešenje drugostepenog suda kojim se ukida prvostepena presuda

Član 458. stav 1. ZKPKž. I __________Apelacioni sud u ______________, u veću sastavljenom od sudija: ______________, kao predsednika veća, ______________ i ______________, kao članova veća, sa savetnikom __________, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu optuženog ______________, zbog krivičnog dela teške krađe iz člana 204. stav 3. u vezi stava 1. tačka 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o žalbi Osnovnog javnog tužioca u _____________ izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u _____________ K. __________ od __________ godine, posle sednice veća održane u smislu člana 447. i 448. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) na dan __________ godine u prisustvu branioca optuženog ______________, ______________, advokata iz ______________, doneo jeR E Š E N J E


UVAŽAVA SE žalba Osnovnog javnog tužioca u _____________, UKIDA SE presuda Osnovnog suda u _____________ K. __________ od __________ godine i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje.