Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje kojim je odbačena kao neblagovremena žalba na rešenje prvostepenog suda. 


Član 401. stav 3. ZKP

Kž. br. ________
APELACIONI SUD u ____________ u veću sastavljenom od sudija __________________, kao predsednika veća, ______________ i ______________, kao članova veća, sa zapisničarem _____________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ________________, zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti iz člana 138. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući po žalbi privatnog tužioca _____________, izjavljenoj protiv rešenja Osnovnog suda u _____________ K. br. ____ od ______________ godine, na sednici veća održanoj ______________ godine, doneo je
R E Š E N J EODBIJA SE kao neosnovana žalba privatnog tužioca _______________, izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u __________ K. br. ___ od __________ godine.