Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje kojim je Veće iz člana 24. stav 6. ZKP prvostepenog suda odbacilo kao neuredan zahtev za sprovođenje istrage oštećenog kao tužioca. 


Član 401. stav 3. u vezi sa članom 171. stav 3. ZKP

Kž. II___________


Apelacioni sud u ____________, u veću sastavljenom od sudija: _________________ kao predsednika veća, __________________ i _________________ kao članova veća i savetnika ________________ kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih _____________ i ______________, zbog krivičnog dela iz člana 208. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući žalbi punomoćnika oštećenog kao tužioca ____________ advokat ______________ izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u _______________ Kv. _____ od ___________ godine, u sednici veća održanoj dana __________ godine, doneo je
R E Š E N J EUVAŽAVA SE žalba punomoćnika oštećenog kao tužioca ______________ i UKIDA rešenje Višeg suda u ___________ Kv. ______od ____________ godine i predmet vraća istom sudu na ponovno odlučivanje.