Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje o obustavi postupka zbog nedolaska privatnog tužioca na glavni pretres

Član 467. stav 4. ZKPKž. br. __________Apelacioni sud u ___________, u veću sastavljenom od sudija: ______________, predsednika veća, ______________ i ______________, članova veća, sa zapisničarem ______________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ______________, zbog krivičnog dela lake telesne povrede iz člana 122. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ) i dr., rešavajući po žalbi punomoćnika privatnog tužioca ___________________, advokata iz ______________, izjavljenoj protiv rešenja Osnovnog suda u ____________ K. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj dana __________ godine, doneo jeR E Š E N J E


ODBIJA SE kao neosnovana žalba punomoćnika privatnog tužioca ______________, izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u _____________ K. __________ od __________ godine.