Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje o odbacivanju žalbe na presudu prvostepenog suda kao neblagovremene 


Član 401. stav 3. ZKP
Kž.br. __________

Apelacioni sud u ______________, u veću sastavljenom od sudije _________________, kao predsednika veća i sudija ____________ i ____________, kao članova veća, sa zapisničarem ______________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog _____________, zbog krivičnih dela davanja lažnog iskaza iz člana 335. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući po žalbi oštećenog kao tužioca __________________, izjavljenoj protiv rešenja Osnovnog suda u __________ K. br. __________ od __________ godine, u sednici veća održanoj na dan __________ godine, doneo je 
R E Š E N J EODBIJA SE kao neosnovana žalba oštećenog kao tužioca ______________ izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u ____________ K. br. _______ od __________ godine.