Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje o privremenoj meri obezbeđenja prema trećem licu.

Član 467. stav 4. u vezi sa članom 257. ZKPkv. br. ___/___
OSNOVNI SUD u __________, u veću sastavljenom od predsednika suda-veća ____________ i sudija: ______________ i ____________, članova veća, sa zapisničarem _______________, u krivičnom predmetu protiv _____________ iz ___________, zbog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući po žalbi predstavnika trećeg lica - SZTR "____________" iz __________ - _____________, izjavljenoj na rešenje sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u ___________ Ki. br. ___/___od __________ godine, na sednici veća održanoj na dan __________ godine, doneo je sledećeR E Š E N J E


ODBIJA SE kao neosnovana žalba trećeg lica vlasnika SZTR "____________" iz ____________ - _________ izjavljena na rešenje sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u _________ Ki. br. ___/___ od ______________ godine.