Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje o produženju pritvora posle objavljivanja presude

Član 467. stav 4. ZKP
Kž. br. __________

APELACIONI SUD u ________, u veću sastavljenom od predsednika veća-suda ____________ i članova veća-sudija ___________ i ___________, sa sudijskim pripravnikom ____________, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ______________, iz ______________, zbog krivičnog dela teške krađe iz člana 204. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući po žalbi branioca okrivljenog ______________, ___________, advokat iz __________, izjavljenoj na rešenje Osnovnog suda u ___________ K. br. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj __________ godine, doneo je sledeće:R E Š E N J E