Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje o zabrani napuštanja boravišta i privremeno oduzimanje putne isprave 


Član 401. stav 3. u vezi sa članom 136. ZKPKž. _______APELACIONI SUD u ________ u veću sastavljenom od predsednika suda-veća _____________ i sudija: _____________ i ____________, članova veća, sa zapisničarem _______________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog __________________ iz ________________, zbog krivičnog dela krađe iz člana 203. stav 1. u vezi člana 30. Krivičnog zakonika (KZ), i krivičnog dela lažnog prijavljivanja iz člana 329. stav 4. KZ, rešavajući o žalbi okrivljenog izjavljenoj protiv rešenja osnovnog suda u __________ K. br. ________, od ______________ godine, u sednici veća održanoj na dan ________________ godine, doneo je sledeće
R E Š E N J EODBIJA SE kao neosnovana žalba okrivljenog ________________ iz __________ izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u _______________ K. br. ______ od ____________ godine.