Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje prvostepenog suda 

kojim je odbijen zahtev za ponavljanje krivičnog postupka


Član 401. stav 3. ZKP

Kž. _________

APELACIONI SUD u ________, u veću sastavljenom od predsednika suda-veća ____________ i sudija ____________ i ____________ kao članova veća, sa zapisničarem ______________, u krivičnom predmetu protiv osuđenog _______________ iz ____________ zbog krivičnog dela falsifikovanja isprave iz člana 355. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ) i dr., rešavajući žalbi branioca osuđenog, izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u __________ Kv. br. ______ od __________ godine, u sednici veća održanoj na dan __________ godine doneo je sledeće
R E Š E N J EPovodom žalbe branioca a po službenoj dužnosti PREINAČUJE SE presuda Osnovnog suda u ______________ Kv. br. _____ od ____________ godine tako što Apelacioni sud u _______________ REŠENJEM odbija kao neosnovan zahtev za ponavljanje krivičnog postupka koji je podneo branilac osuđenog __________________ iz ________________.