Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje veća iz člana 24. stav 6. ZKP prvostepenog suda kojim se odbija molba osuđenog za puštanje na uslovni otpust


Član 401. stav 3. ZKP
Kž. II ___________

Apelacioni sud Srbije u _________, u veću sastavljenom od sudija: _________________, kao predsednika veća, _______________ i _________________ kao članova veća, sa savetnikom __________________ kao zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđene ________________, zbog krivičnog dela ubista na mah iz člana 115. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući žalbi osuđene izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u _____________ Kv. ____/____ od _____________ godine, na sednici veća održanoj _________ godine, doneo je
R E Š E N J EUVAŽAVA SE žalba osuđene ______________, UKIDA rešenje Višeg suda u ___________ Kv. ____/____ od ___________ godine i predmet vraća na ponovno odlučivanje.