Rešenje kojim se ukida prvostepena presuda i u odnosu na saoptuženog

koji nije izjavio žalbu

Član 458. stav 1. u vezi sa članom 454. ZKPKž. __________APELACIONI SUD u ___________, u veću sastavljenom od sudija: ______________, predsednika veća, ______________ i ______________, članova veća, sa zapisničarem ______________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih 1)____________, 2)____________ i 3)___________, svi iz ______________, zbog krivičnog dela teške krađe iz člana 204. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući o žalbama optuženog 1)____________, optuženog 2)____________ i njegovog branioca advokata ____________ iz _____________, izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u ____________  K. br. ________ od __________ godine posle sednice veća održane u smislu člana 447. i 448. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), dana __________ godine, doneo je sledećeR E Š E N J E