Rešenje kojim se ukida prvostepena presuda

Član 458. stav 1. ZKPKž. __________APELACIONI SUD u ______________, u veću sastavljenom od sudija: ______________, predsednika veća, ______________ i ______________, članova veća, sa zapisničarem ____________, u krivičnom predmetu okrivljenog ____________, iz _______________, čiji je branilac ______________, advokat iz __________, zbog krivičnog dela iznuđivanja iskaza iz člana 136. Krivičnog zakonika (KZ), po optužnom predlogu Osnovnog javnog tužioca u ______________ Kt. br. __________ od __________ godine, odlučujući o žalbi okrivljenog izjavljenoj na presudu Osnovnog suda u ______________ K. br. __________ od __________. godine, nakon javne sednice održane na dan __________ godine, u prisustvu okrivljenog i njegovog branioca, a u odsustvu uredno obaveštenog Apelacionog javnog tužioca u ______________, istoga dana doneo jeR E Š E N J E


UVAŽAVA SE žalba okrivljenog ______________ iz ______________ i UKIDA SE presuda Osnovnog suda u ______________ K. br. __________ od __________ godine i predmet vraća istom sudu na ponovno suđenje.