Rešenje nadležnog suda povodom sukoba oko stvarne nadležnosti sudova

Član 36. stav 1. ZKP


Kr.____/___

Apelacioni sud u _____________, u veću sastavljenom od sudija: ______________, kao predsednika veća, ________________ i ________________, kao članova veća, sa savetnikom Apelacionog suda _____________, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog __________________ iz _________________, zbog krivičnog dela prevare iz člana 208. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o sukobu stvarne nadležnosti koje je izazvao Viši sud u ______________ Kv. br. ___/__ od __________ godine, u sednici veća održanoj dana ___________ godine, doneo je