Rešenje o ispravljanju presude - rešenja

Član 431. stav 1. ZKP


Kž. P_____/_____
Apelacioni sud u _______________, predsednik veća ______________________, u krivičnom predmetu osuđenog ________________, zbog krivičnog dela ubistva iz člana 113. Krivičnog zakonika (KZ), po službenoj dužnosti u smislu člana 431. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), dana ___________ godine, doneo je
R E Š E N J E