Rešenje o izricanju mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi iz člana 81. stav 1. KZ.

Član 526. stav 1. ZKPK. br. __________

VIŠI SUD u __________ u veću sastavljenom od sudije _____________, kao predsednika veća, sudije ___________ i sudija porotnika ____________, ____________  i ____________, članova veća, _______________ - u krivičnom predmetu optužene ________________, iz ______________ zbog krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114. stav 1. tačka 11. Krivičnog zakonika (KZ) po predlogu za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi iz člana 81. stav 1. KZ podnet od strane Višeg javnog tužioca u ____________ pod Kt. br. __________ od __________ godine, održao je na dan __________ godine javni glavni pretres u prisustvu zamenika Višeg javnog tužioca u _____________ - ______________, branioca optužene ______________ - ______________, advokata iz _______________, a u odsustvu _______________, pa je po završenom glavnom pretresu istoga dana doneo i javno objavio sledeće:
R E Š E N J E