Rešenje o obustavi krivičnog postupka zbog nedolaska privatnog tužioca

na glavni pretres

Član 379. stav 2. u vezi člana 61. stav 1. u vezi člana 67. ZKPK. br. __________


OSNOVNI SUD u ______________, sudija ______________ kao sudija pojedinac sa zapisničarem _____________ u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ______________ iz ______________, zbog krivičnog dela lake telesne povrede iz člana 122. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ) i dr. po privatnoj krivičnoj tužbi privatnog tužioca __________________ iz ___________, od _________ godine, doneo je ________. godine,