Rešenje o obustavi postupka, usled smrti okrivljenog

Član 20. ZKP
Ki br. _______

Osnovni sud u ___________ sudija __________________ sa zapisničarem ______________ u krivičnom postupku protiv okrivljenog _______________ iz ___________ zbog krivičnog dela krađe iz člana 203. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ) doneo je dana ____________ godine