Rešenje o odbacivanju kao nedozvoljenog predloga za prenošenje 

mesne nadležnosti 

Član 36. stav 2. ZKPKr. ____/____

Vrhovni kasacioni sud u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: ______________, kao predsednika veća, _______________ i ______________, kao članova veća i savetnika Vrhovnog kasacionog suda ______________, kao zapisničara, u krivičnom predmetu optuženog ______________, zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ) i dr., rešavajući o predlogu optuženog za prenošenje mesne nadležnosti, na sednici veća održanoj ____________ godine, doneo je
R E Š E N J EODBACUJE SE kao nedozvoljen predlog optuženog ______________, da se za vođenje krivičnog postupka i donošenje odluke u predmetu optuženog ______________ i dr., a po optužnici Višeg javnog tužioca u __________ Kt. broj ___/___ od ___________ godine, zbog krivičnog dela iz člana 206. stav 2. u vezi stava 1. KZ i dr., kao mesno nadležan sud odredi drugi stvarno nadležan sud.