Rešenje o odbacivanju privatne krivične tužbe

Član 501. stav 3. u vezi člana 339. stav 2. ZKP

K. br. __________
OSNOVNI SUD u ___________, i to sudija ____________ sa zapisničarem ______________ u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ______________  iz ______________, zbog krivičnog dela ________________, rešavajući po privatnoj krivičnoj tužbi privatnog tužioca ______________ iz ______________, od __________ godine, koja je precizirana, van glavnog pretresa, doneo je __________ godineR E Š E N J E


ODBACUJE SE PRIVATNA KRIVIČNA TUŽBA PRIVATNOG tužioca ___________ iz ___________ podneta _________ godine, protiv okrivljenog _____________ iz ___________ zbog krivičnog dela ____________________ koja je po zahtevu suda precizirana __________ godine, u smislu člana 501. stav 3. u vezi sa članom 339. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP).