Rešenje o odbacivanju zahteva za ponavljanje 

krivičnog postupka - spajanje kazne 


Član 410. stav 1. ZKP KV. br. __________

Viši sud u ____________ u veću sastavljenom od predsednika veća-suda _____________ i sudija ______________ i ______________, članova veća, sa sudijskim pripravnikom ___________, zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog ____________ iz ___________, rešavajući o zahtevu za spajanje kazni u smislu 405. stav 1. tačka 1Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), a po presudi Višeg suda u _____________ K. br. __________ od __________ godine i presudi Apelacionog suda u _________ Kž. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj dana __________ godine, doneo je
R E Š E N J EODBACUJE SE zahtev za spajanje kazni osuđenog ______________ iz ______________ po presudi Višeg suda u ______________ br. __________ od __________ godine i presudi Apelacionog suda u ________ Kž. I. br. __________ od __________ godine, kao nedozvoljen.