Rešenje o odbacivanju zahteva za ponavljanje

krivičnog postupka - spajanje kazne

Član 475. stav 1. tačka 4. ZKPKV. br. __________

Viši sud u ____________ u veću sastavljenom od predsednika veća-suda _____________ i sudija ______________ i ______________, članova veća, sa sudijskim pripravnikom ___________, zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog ____________ iz ___________, rešavajući o zahtevu za spajanje kazni u smislu 552. stav 1. tačka 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), a po presudi Višeg suda u _____________ K. br. __________ od __________ godine i presudi Apelacionog suda u _________ Kž. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj dana __________ godine, doneo je