REŠENJE O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA PREISPITIVANJE ODLUKE, 
KAO NEBLAGOVREMENOG 

(Član 53. stav 1. ZUS-a)

Republika Srbija

Vrhovni kasacioni sud

Uzp _____________/___

Datum ____________

Beograd
VRHOVNI KASACIONI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija ______________, predsednika veća, __________________ i _____________, članova veća sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda __________, zapisničarem, rešavajući po zahtevu zа preispitivanje sudske odluke, koji je podneo _________________ iz ________________ ul. _____________ br. ___ protiv presude Upravnog suda u Beogradu U-____/____ od __________. godine, uz učešće protivne stranke, u predmetu zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana ______________. godine, doneo je

REŠENJEZAHTEV SE ODBACUJE.


Pobijanom presudom odbijena je tužba podnosioca zahteva, izjavljena protiv rešenja Komisije za zaštitu konkurencije broj ___________ od ___________ kojim je odbijen zahtev podnosioca podnet radi utvrđivanja dominantnog položaja na tržištu, od strane protivne stranke.