Rešenje o određivanju pritvora u skraćenom postupku

Član 498. st 1. u vezi sa članom 211. stav 1. tačka 1. u vezi člana 216. ZKP


K. br. _____/____
OSNOVNI SUD u _______________, u veću sastavljenom od sudije ______________, kao predsednik veća i sudija _____________ i _____________ kao članova veća, sa zapisničarem ____________ u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ______________ iz ______________ zbog krivičnog dela nedozvoljene polne radnje iz člana 182. u vezi sa članom 178. Krivičnog zakonika (KZ) po optužnom predlogu Osnovnog javnog tužilaštva _____________ Kt. br. ___/___ od _____________ godine, kod priprema za glavni pretres dana _______________ godine, doneo je
R E Š E N J E