PRIMER  REŠENJA O ODSUSTVU SA RADA 

JEDNOG OD RODITELJA DOK DETE NE 

NAVRŠI TRI GODINE ŽIVOTA


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 


Na osnovu čl. 100. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS"br. 24/2005 i 61/2005), donosim


             

REŠENJE

o odsustvu sa rada jednog od roditelja dok dete 

ne navrši tri godine života 

                                                                           

1.        Zaposlenom-oj  ____________________________________________________________