PRIMER  REŠENJA O ODSUSTVU SA RADA RADI

NEGE DETETA SMEŠTENOG U USVOJITELJSKU,

HRANITELJSKU ILI STARATELJSKU PORODICU


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu čl. 97. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), donosim


REŠENJE

o odsustvu sa rada radi nege deteta 


                                                                           

1.        Zaposlenom-oj  ____________________________________________________________