PRIMER  REŠENJA O ODSUSTVU SA

RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA 


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 


Na osnovu čl. 96. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), i člana ___ Pravilnika o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ("Sl. glasnik RS", br. 1/02), donosim


      

REŠENJE

o odsustvu sa rada radi posebne nege deteta 


                                                                           

1.        Zaposlenom-oj  ____________________________________________________________                                                              

                                                          (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)