Rešenje o oglašavanju suda mesno nenadležnim u postupku za nepravo ponavljanje krivičnog postupka (spajanje kazni)

Član 553. stav 1. tačka 1. ZKP
KV. br. ______

OSNOVNI SUD u ______________, u veću sastavljenom od sudije ________________, kao predsednika veća i sudija _____________ i ____________, kao članova veća, sa zapisničarem ____________ u krivičnom predmetu protiv optuženog ______________, iz _________, rešavajući o spajanju kazne na sednici veća iz člana 21. stav 4. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), doneo je dana ___________ sledeće: