PRIMER REŠENJA O OTKAZU  UGOVORA O RADU

PRIPRAVNIKU NA ODREĐENO VREME _______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 

               


Na osnovu člana 175. tačka 1) i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005),  donosim sledeće


REŠENJE

o otkazu ugovora o radu


1.         Zaposlenom ____________________________________________, koji je zasnovao radni

                            (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)