PRIMER REŠENJA  O PLAĆENOM  ODSUSTVU_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 


       


Na osnovu čl. 77. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005) i člana _____, ____________________________________, donosim

                     (naziv opšteg akta poslodavca)


REŠENJE

o plaćenom odsustvu

                                                                           

1.        Zaposlenom______________________________________________________________