PRIMER REŠENJA O PORODILJSKOM ODSUSTVU

I ODSUSTVU SA RADA RADI NEGE DETETA

(primenjuje se od 1. januara 2006. godine)


______________________

(naziv i sedište poslodavca)

______________________

              (broj)

______________________

        (datum i mesto)

               

Na osnovu čl. 94. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), donosim

 

REŠENJE


o porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta


1.         Zaposlenoj ženi ___________________________________________________________,

                                         (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)