Rešenje o postavljanju branioca po službenoj dužnosti 

Član 71. stav 4. ZKP
REPUBLIKA SRBIJA 

Viši sud u __________

____ SU br. __________

___________________ godine  

________________

Viši sud u ______________, predsednik suda ____________________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ___________________ iz ___________, ul. ____________, zbog krivičnog dela falsifikovanja novca iz člana 223. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), po optužnici Višeg javnog tužioca __________________ Kt. br. __________ od __________ godine, na osnovu člana 71. stav 4. i 5. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), doneo je na dan _____________ godine 
R E Š E N J EOptuženom __________________ iz __________________, za branioca po službenoj dužnosti POSTAVLJA SE ______________________, advokat  iz __________________.