PRIMER REŠENJA O PREKOVREMENOM RADU_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 

       


Na osnovu čl. 53. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), i člana ___  ___________________________, a po ukazanoj potrebi, dana _______ godine, donosim

          (naziv opšteg akta poslodavca)


REŠENJE

o prekovremenom radu1.         Uvodi se radno vreme duže od punog radnog vremena - prekovremeni  rad za zaposlenog ______________________________________na poslovima _______________________,