PRIMER REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

U SLUČAJU PRESTANKA RADA POSLODAVCA



_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 



Na osnovu člana 63. Zakona o stečajnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004), 176. tačka 5) i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS ", br. 24/2005 i 61/2005),  donosim


REŠENJE

o otkazu ugovora o radu


1.         Zaposlenom ___________________________________________________na poslovima

                              (ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje)