PRIMER REŠENJA  O PRESTANKU RADNOG

ODNOSA ZAPOSLENOG ZBOG PRESTANKA

POTREBE ZA NJEGOVIM RADOMNa osnovu  člana 192. i 179. stav 1. tačka 9) Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005, 61/2005) i člana ___  ____________________________________, donosim

                                                           (naziv opšteg akta poslodavca)
R E Š E N J E1. Zaposlenom ______________________________________________________________,

                                            (ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje)

       na poslovima _____________________ otkazuje se Ugovor o radu br.__ od _____ godine,

                                 (naziv poslova)                         

       usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena;


2.        Radni odnos zaposlenom prestaje dana _________ godine, odnosno danom dostavljanja ovog rešenja.


3.        Zaposlenom je isplaćena otpremnina u visini od __________ dinara. 


4.        Do dana prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.