PRIMER REŠENJA O PRESTANKU RADNOG

ODNOSA ZBOG NAVRŠENJA GODINA ŽIVOTA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 175. tačka 2)  i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005),  donosim

                                                                     

REŠENJE

o otkazu ugovora o radu

               

1.         Zaposlenom ____________________________________________________________, na 

                                           (ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje)