PRIMER REŠENJA O SKRAĆENOM RADNOM VREMENU


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu čl. 52. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), i člana ___ _______________________________ i stručne analize ___________________________ 

           (naziv opšteg akta poslodavca)                                      (naziv nadležnog organa)

br.______od______godine, nadležni organ poslodavca _______________________________,  

                                                                                         (naziv i sedište poslodavca)

dana _______ godine, doneo je
REŠENJE