Rešenje o sudskoj rehabilitaciji po molbi osuđenog

Član 526. stav 5. ZKP


Kv. ___/___


VIŠI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika suda-veća ______________ i sudija: ___________ i ___________, članova veća, sa stručnim saradnikom ____________, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog _______________ iz _____________, zbog krivičnog dela pronevere iz člana 364. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o molbi osuđenog za brisanje osude, na sednici veća održanoj na dan _______ ________ godine, doneo jeR E Š E N J E


Briše se iz kaznene evidencije osuda _________________ iz ___________ osuđenog na kaznu zatvora u trajanju od _____ godine, izrečena pravosnažnom presudom Višeg suda u ___________ K. br. ___/___ od ______________ godine, zbog krivičnog dela pronevere iz člana 364. stav 3. u vezi stava 1. KZ.