Rešenje o sukobu nadležnosti između javnih tužilaca

Član 47. stav 1. ZKPKtr. br. _________VIŠI JAVNI TUŽILAC u _____________, __________________, rešavajući o sukobu nadležnosti Osnovnog javnog tužilaštva u 1)_____________ i Osnovnog javnog tužilaštva u 2)_____________, po krivičnoj prijavi protiv okrivljenog _______________ iz ____________, zbog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), doneo je dana _______________ godine, sledeće:

R E Š E N J E