PRIMER REŠENJA O UDALJENJU ZAPOSLENOG SA RADA

BEZ NAKNADE ZARADE_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu čl. 170. i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), i člana ____  _________________________________________, donosim,                   

                              (naziv opšteg akta poslodavca)


REŠENJE


1.         Zaposleni  _____________________________________________________, na poslovima

                                 (ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje)