Rešenje o ukidanju jemstva i povraćaju istog okrivljenom

po pravnosnažnosti presude

Član 207. stav 2. 3KP

K. br. ______


VIŠI SUD u _____________, predsednik veća-sudija _____________________, sa zapisničarem _______________________ u krivičnom predmetu protiv osuđenog ____________________, iz ________________, sa boravištem u _______________, zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o predlogu branioca osuđenog za povraćaj jemstva okrivljenom, nakon pravnosnažnosti presude, doneo je dana  _____________ godine