Rešenje o upućivanju optuženog u ustanovu za izdržavanje kazne pre pravnosnažnosti presude

Član 430. stav 3. ZKP


K. br. __________Viši sud u ______________, predsednik veća - sudija ______________, sa zapisničarem _____________, u krivičnom predmetu protiv optuženog ______________ iz sela ______________, SO __________, zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ) odlučujući o zahtevu optuženog da bude upućen u ustanovu za izdržavanje kazne pre pravnosnažnosti presude ovoga suda K. br. __________, doneo je dana __________ godineR E Š E N J E


USVAJA SE zahtev optuženog ______________, iz ______________ SO ____________ i isti se ima odmah uputiti u ustanovu za izdržavanje kazne pre pravnosnažnosti presude ovoga suda K. br. __________ od __________ godine.