PRIMER REŠENJA O UTVRĐIVANJU 

REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 223. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005) i člana ___ _________________________________ donosim

        (naziv opšteg akta poslodavca)


                                                                          

              

REŠENJE

o UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA