Rešenje o zabrani napuštanja boravišta

Član 200. ZKP





Ki. br. ___________





Viši sud u ________, sudija za prethodni postupak __________, sa zapisničarem __________, u krivičnom postupku protiv okrivljenog _____________________ iz _______________ ulica ________________ broj ____, zbog krivičnog dela teške telesne povrede iz člana 121. stav 3. u vezi stava 2. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući po predlogu Višeg javnog tužilaštva _________ Kt. br. ___ od __________, doneo je dana ___________ godine